Allmänna villkor

Deltagande
Medlemmen ska införskaffa giltigt träningskort samt medlemskap för att delta på träningspassen. Medlemmen skall även boka sig på passet via Zoezi för att få delta. Medlemmen är ansvarig för att checka in på passet via QR-koden som sitter vid ingångarna till salarna. Medlemmen tar ansvar för att bidra till en trivsam miljö hos Kauif och att värdeorden följs.
Varningar och spärrat träningskort
Vid missat träningstillfälle eller sen avbokning (senast 2 timmar innan) får medlemmen en varning, efter tre varningar spärras träningskortet under 30 dagar. Kortet kan låsas upp för en kostnad av 100 kr. Varningarna avskrivs efter ett år. 
Avstängningar 
Vid händelser som strider mot Kauifs värdeord kan medlemmen stängas av under en tid. Detta är ett beslut som tas i samråd med ledaren på träningspasset och styrelsen. Beroende på omfattningen av händelsen kan medlemmen först få en varning och bli varse om konsekvenserna vid fortsatt beteende. Hur länge avstängningen gäller beslutas av ledaren och styrelsen. 

GDPR och integgritetspolicy

Kauif, organisationsnummer 873200-5478, Universitetsgatan 2 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
·   Hantering av medlemskap i föreningen
·   Föreningsadministration
·   Deltagande i föreningens träningsverksamhet
·   Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
·   Licenshantering
·   Ansökan om bidrag
·   Sammanställning av statistik och uppföljning
·   Utbildningar arrangerade av föreningen
·   Kontakt med medlem
·   Besök på vår hemsida
·   Publicering av material på hemsida och sociala medier
·   Tillträdesförbud (om tillämpligt)
·   Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.
Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke
 
TillträdesförbudRättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkanRättsligförpliktelse
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
 
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
·       Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
·       Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
·       Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
·       Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
·       Om personuppgifterna har behandlats olagligt
·       Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
·       Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.
Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

KONTAKTA
KAUIF
1A329
Universitetsgatan 2
65637
Karlstad

FÖLJ OSS PÅ